กิจกรรมอีซูซุอาสา ปลูกป่า

green-en
กิจกรรมอีซูซุอาสาปลูกป่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่มักเกิดขึ้นพร้อมกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แต่ขาดการวางแผนการจัดการฟื้นฟูที่เหมาะสม ทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายลง ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาดังกล่าว

อีซูซุ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หนึ่งในภารกิจสำคัญของเรา คือ การมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟู พัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดทำกิจกรรมอีซูซุอาสาปลูกป่าขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน

Group 5
กิจกรรมอีซูซุอาสาปลูกป่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่มักเกิดขึ้นพร้อมกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แต่ขาดการวางแผนการจัดการฟื้นฟูที่เหมาะสม ทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายลง ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาดังกล่าว

อีซูซุ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หนึ่งในภารกิจสำคัญของเรา คือ การมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟู พัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้จัดทำกิจกรรม อีซูซุอาสาปลูกป่า ขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน