ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บทนำและการยอมรับ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) อย่างละเอียดก่อนใช้หรือเข้าสู่ www.isuzu-motors.co.th  (“อีซูซุเว็บไซต์”) หรือลิ้งค์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน  ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสัญญามีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่าน (“ท่าน”) และบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“อีซูซุ”) ซึ่งใช้บังคับการเข้าสู่และการใช้อีซูซุเว็บไซต์ โดยการเข้าสู่อีซูซุเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและยินยอมเข้ารับและผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (หากมี) หากท่านไม่ตกลงในข้อความทั้งหมดขอให้ท่านระงับการเข้าสู่อีซูซุเว็บไซต์นี้

อีซูซุสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การใช้หรือเข้าสู่อีซูซุเว็บไซต์ภายหลังการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับถือเป็นการยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขเช่นว่านั้นแล้ว

2. การจำกัดความรับผิด

อีซูซุไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย ข้อมูล การหยุดการทำงาน การที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติของอุปกรณ์ใดๆ หรือความบกพร่องทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลจากการเข้าสู่หรือการไม่สามารถเข้าสู่อีซูซุเว็บไซต์ ท่านยังตระหนักว่าอีซูซุไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้รายใด หรือบุคคลภายนอกต่ออีซูซุเว็บไซต์ที่เป็นการทำให้เสียชื่อเสียง การโจมตีหรือที่เป็นการผิดกฎหมาย

อีซูซุเว็บไซต์อาจมีลิ้งค์เชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์หรือบริการภายนอกซึ่งอีซูซุไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือเป็นเจ้าของ อีซูซุไม่มีอำนาจบังคับและไม่รับผิดทั้งในเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการภายนอก ท่านยังตระหนักและตกลงว่าอีซูซุไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลจากหรือกล่าวหาว่าเกิดจากการใช้ เข้าสู่ หรืออ้างอิงต่อเนื้อหาเหล่านั้นที่เปิดเผยในเว็บไซต์หรือบริการภายนอกดังกล่าว

ไม่ว่าเวลาใดๆ อีซูซุอาจยกเลิกหรือระงับการเข้าสู่อีซูซุเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและปราศจากความรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ซึ่งโดยปกติจะไม่สิ้นผลไปหากมีการยกเลิกหรือระงับการใช้ ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจำกัดความรับผิดนี้ ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่ใช้บังคับ

3. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

แม้ทางอีซูซุจะใช้ความพยายามเพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ให้ข้อมูลต่างๆ บรรดาข้อมูล เนื้อหาในอีซูซุเว็บไซต์นี้ถูกจัดให้มีขึ้นตามสภาพที่เป็นอยู่เท่านั้น โดยไม่มีการรับรองใดๆ อีซูซุไม่รับผิดใดๆ ต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือหรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว อีซูซุไม่อาจและจะไม่รับรองใดๆ ว่าอีซูซุเว็บไซต์นั้นปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจขัดขวางหรือทำลายความสามารถในการเข้าถึงของท่าน

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

อีซูซุเว็บไซต์และข้อมูล เนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟีเจอร์ การทำงาน ข้อความ การจัดแสดง โลโก้ รูปแบบ รูปภาพ วิดีโอ การเลือกแบบและการจัดวางในอีซูซุเว็บไซต์นี้เป็นของอีซูซุ ผู้ให้อนุญาตของอีซูซุ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ในเนื้อหาประกอบนั้นๆ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้สิทธิ์ท่านเป็นการส่วนบุคคล ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ใช่สิทธิแต่ผู้เดียว และอาจถูกเพิกถอนได้ ในการเข้าสู่ระบบและใช้อีซูซุเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการส่วนบุคคลแก่ท่านเท่านั้นและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ท่านจะไม่ใช้อีซูซุเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งผิดกฎหมายและต้องห้ามโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และเมื่อได้รับการแจ้ง ท่านจะไม่ใช้อีซูซุเว็บไซต์ไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดข้อขัดข้อง ทำให้เสื่อมลงด้วยประการใดๆ ต่ออีซูซุเว็บไซต์หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับอีซูซุเว็บไซต์ การใช้อีซูซุเว็บไซต์ด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. โฆษณาและการรับรอง

อีซูซุเว็บไซต์อาจมีการนำเสนอโฆษณาหรือลิ้งค์ของเว็บไซต์ สินค้า และ/หรือบริการภายนอก ไม่ว่ากรณีใดๆ อีซูซุไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความพร้อมใช้งาน ความสามารถในการเข้าถึง เนื้อหา ข้อมูล ความผิดพลาดของโฆษณาหรือลิ้งค์ของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว

6. ลิ้งค์ถึงอีซูซุเว็บไซต์

ท่านจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่ออีซูซุเว็บไซต์จากสื่อหรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้เมื่อความสมบูรณ์ของทุกข้อมูลที่มีอยู่ในอีซูซุเว็บไซต์ยังคงสภาพโดยไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตามท่านจะไม่พยายามกระทำการใดๆ โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงอีซูซุเว็บไซต์ หรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายอื่นใดซึ่งเชื่อมต่อกับอีซูซุเว็บไซต์ โดยการเข้าสู่ระบบ (Hacking) หรือ รหัส (Password Mining) หรือวิธอื่นใดโดยมิชอบ

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยการเข้าสู่ระบบอีซูซุเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงให้ใช้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านและอีซูซุ

กรุณาติดต่ออีซูซุหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้