เกี่ยวกับเรา

มร. ซาโตชิ ยามางุจิ


ประธานบริษัท

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ IMCT ผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตรถปิกอัพ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์และรถบรรทุก โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 8,500 ล้านบาท อีซูซุมีโรงงานประกอบรถยนต์ 2 แห่ง คือ โรงงานสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกำลังการผลิตรถอีซูซุรวมกันสูงถึง 385,000 คันต่อปี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกว่า 6,000 คน ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนยาวนานมากว่า 55 ปี

อีซูซุ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานยนต์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ขับเคลื่อนชุมชนให้พัฒนา พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

ISUZU ID: ปรัชญาองค์กร

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์อยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวอีซูซุในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะเผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับประเด็นทางสังคมต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานกลุ่มอีซูซุทุกคนต้องมีมุมมองที่กว้างไกล มีค่านิยมร่วมกัน และมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ อีซูซุจึงได้กำหนดปรัชญาองค์กรใหม่ “ISUZU ID” ขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานกลุ่มอีซูซุทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายนี้ไปด้วยกัน

ปรัชญาองค์กรใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอีซูซุที่จะก้าวไปไกลกว่าปรัชญาองค์กรเดิม* ในการสนับสนุนการขนส่ง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบการขนส่งเพื่อสินค้าและผู้คนบนโลกใบนี้เคียงข้างไปกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตลอดจนสร้างคุณค่าเพื่อสังคมและจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

*ปรัชญาองค์กรเดิม: Isuzu will always mean the best – ทีมงานอีซูซุทั่วโลก จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือความคาดหมาย

อีซูซุมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยผสมผสาน “ความไว้วางใจ” แนวคิดที่อีซูซุยึดถือมาอย่างยาวนาน ผนึกพลังกับ “ความคิดสร้างสรรค์” พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่สังคมเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

อีซูซุมุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับ 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ “ความพึงพอใจของลูกค้า” “ความยั่งยืนของโลก” “ความทุ่มเทในการทำงาน” และ “การสร้างอิทธิพลเชิงบวกทางสังคม” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าร่วมกับทุกคน

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่จะร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพด้านการขนส่ง พนักงานกลุ่มอีซูซุทุกคนจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีเป้าหมายเดียวกัน อีซูซุจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่นสู่การเติบโตไปด้วยกัน” เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกมุ่งมั่นสู่ความท้าทาย เปลี่ยนแปลง และอุทิศตน ตลอดจนการเคารพ การสร้างแรงบันดาลใจ และการเชื่อใจซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะเติบโตและขับเคลื่อนนวัตกรรมไปด้วยกัน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

พนักงานอีซูซุทุกคนมีพันธสัญญาและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามต่อหลักจรรยาบรรณของบริษัทในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นนโยบายมาตรฐานที่พนักงานของเราทุกคนต้องยึดถือตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานให้แก่บริษัท หลักจรรยาบรรณนั้นได้แก่

เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างคุณค่าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทจะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและพรรคการเมือง และพร้อมเผชิญหน้ากับกลุ่มหรือองค์กรที่ต่อต้านสังคมในทุกรูปแบบในฐานะสมาชิกของสังคม

บริษัทจะเพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยการประกอบธุรกิจอย่างชอบธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และสังคมโดยรวม

บริษัทจะเคารพในความเป็นบุคคลและปัจเจกบุคคลของพนักงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกและปลอดภัยเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

บริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในฐานะพลเมืองที่ดี

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับชุมชนทางสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมประจำวันของพนักงานแต่ละคน และกิจกรรมของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี

บริษัทจะเคารพต่อกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

8 ค่านิยมพนักงานกลุ่มอีซูซุประเทศไทย

จากอดีตมา อีซูซุได้เอาชนะปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ “ความสามัคคี” และ “การทำงานเป็นทีม” เป็นอาวุธสำคัญ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว อีซูซุต้องการบุคลากรที่สามารถเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากกว่าเดิม สามารถจัดการทุก ๆ ปัญหาได้ และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ค่านิยม 8 ข้อ จึงได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยน ความคิด (Mindset) และ คุณค่า (Values) บุคลากรอีซูซุให้มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

กลุ่มอีซุซุประเทศไทย

ประวัติอีซูซุในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทอีซูซุประเทศไทย

v2-hover
v2-hover-1
v2-hover-2
v2-hover-3
v2-hover-4
previous arrow
next arrow

การรับรองตามมาตรฐานสากล

อีซูซุมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตยานยนต์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติทั้งในด้านความปลอดภัยและสมรรถนะที่เหมาะสมกับทุกสภาวะการใช้งาน โดยปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล