นโยบายความเป็นส่วนตัว

24 กรกฎาคม 2563

วิสัยทัศน์องค์กร     บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า “อีซูซุ” หรือ “บริษัทฯ”) มีวิสัยทัศน์ในการเป็น “ผู้นำด้านการคมนาคมขนส่ง รถเพื่อการพาณิชย์ และเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม” ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีพันธกิจว่า “ทีมงานอีซูซุทั่วโลก จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหนือความคาดหมาย”

นอกเหนือไปจากพันธกิจข้างต้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบริบทของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมาตรการและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงมีขึ้น เพื่อให้ท่านเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ วิธีการที่บริษัทฯ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
เมื่อท่านร่วมทำธุรกิจหรือมีธุรกรรมกับอีซูซุ หรือมีส่วนร่วม เข้าถึง หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ กับ อีซูซุ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ ภาพถ่าย เป็นต้น)
 2. รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รหัสไปรษณีย์ ชื่อบริษัท แผนก ตำแหน่งที่ทำงาน เป็นต้น)
 3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (เช่น ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด และบันทึกการเข้าออก)
 4. ข้อมูลด้านการเงิน (เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลการเรียกชำระเงิน)
 5. ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ (เช่น คุกกี้ หมายเลข IP และข้อมูลอุปกรณ์)
 6. ข้อมูลการซื้อสินค้า และประวัติการเข้ารับบริการ (เช่น วันที่ซื้อสินค้า รายละเอียดหรือสถานะของรถยนต์)
 7. ข้อมูลรถยนต์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น หมายเลขตัวถัง (VIN) ข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์หรือบริการ ข้อมูลการปรับแต่งรถยนต์ ข้อมูลทางเทคนิคของรถยนต์ ข้อมูลสถานที่ตั้งของรถยนต์) และ
 8. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเปิดเผยให้แก่บริษัทฯ

ขอแจ้งให้ทราบว่า ในบางกรณีท่านอาจมีการเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนให้แก่บริษัทฯ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ) โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และขอความยินยอมจากท่านหากการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลที่อ่อนไหวนั้นไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นตามมาตรา 26 แห่ง ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)

การแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่าน
ก่อนการเก็บรวบรวม หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวเสมอ เว้นแต่ ในบางกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังต่อไปนี้

 • ท่าบทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่แล้ว
 • บริษัทฯ เชื่อว่า การแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดดังกล่าวไม่สามารถทำได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยในกรณีนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชน์ของท่าน
 • การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องกระทำโดยเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของท่าน หรือ
 • เมื่อบริษัทฯ ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากหน้าที่หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและต้องรักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางประการ ไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงในวิธีต่างๆ รวมถึง รูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสาร ทางโทรศัพท์ อีเมล์ ทางการพบปะต่อหน้า และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  แต่ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และ/หรือ จากบุคคลอื่น ซึ่งในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ อย่างเคร่งครัด

วิธีการที่บริษัทฯ ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานทางกฎหมายตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (“GDPR”) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้

1.กรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอม*

 • การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเท่าที่จำเป็น (เช่น การใช้บัตรประชาชนของท่านซึ่งปรากฏข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา และ/หรือหมู่โลหิต)
 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์

* ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

2. กรณีเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

 • เพื่อทำตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามคำสั่ง หรือสัญญาในการให้บริการ
 • เพื่อใช้ติดต่อท่านในการดำเนินธุรกิจ
 • เพื่อให้บริหารหรือความช่วยเหลือแก่ท่านในฐานะลูกค้า ตอบข้อซักถาม หรือดำเนินการตามคำขอของท่าน (เช่น การดูแลรักษา หรือการซ่อมบำรุง)
 • เพื่อใช้ในการจัดประชุม การฝึกอบกรม หรือกิจกรรมอื่นๆ

3. กรณีเป็นการจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยที่ไม่เป็นการละเมิดประโยชน์ และสิทธิพื้นฐานของท่าน

 •  เพื่อเก็บรวบรวมนามบัตรสำหรับการใช้ติดต่อทางธุรกิจ
 • เพื่อติดตามข้อซักถาม หรือคำขอของลูกค้า
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาการบริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้า และ
 • เพื่อใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกการเข้าออก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต

4. กรณีเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือกฎหมายอื่นที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และ/หรือ
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (เช่น คำสั่งของศาลที่มีอำนาจ หรือ คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ)

5. กรณีเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อเป็นการทำตามวัตุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ บริษัทฯ อาจมีการส่งต่อ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็น ไปยังผู้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

1. บริษัทในกลุ่มอีซูซุ
1.1 โปรดดูรายชื่อบริษัทในกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยตามลิงค์ด้านล่างนี้
      https://isuzu-motors.co.th/about/
1.2 บริษัทในกลุ่มอีซูซุในต่างประเทศ

2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ประเภทของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ (IT hosting vendor)
 • ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud service vendor) และ
 • ตัวแทน คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ให้บริการด้าน การธุรการ คลังเก็บเอกสาร หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของอีซูซุ

ในกรณีที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งให้บริการในนามของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ให้บริการดังกล่าวใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ สั่งการเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่ให้อำนาจแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการให้บริการ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

3. การเปิดเผยในกรณีอื่นๆ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ
 • เพื่อให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่น และ
 • เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิหรือความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม และ/หรือ หรือบุคคลอื่น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทางช่องทางต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลโดยพนักงานในกลุ่มบริษัทอีซูซุ ตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในต่างประเทศ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าประเทศเหล่านั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตาม ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด

ในกรณีการโอนข้อมูลไปยังประเทศที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“คณะกรรมการฯ”) กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น จัดให้มีข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือดำเนินการโอนข้อมูลตามที่ตกลงกันภายใต้สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นทางธุรกิจ หรือเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยบริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลโดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ลักษณะโดยสภาพของข้อมูล ความอ่อนไหวหรือละเอียดอ่อนของข้อมูล และปริมาณของข้อมูล หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีสิทธิ รวมถึงกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะสอดคล้องเชื่อมโยงกับอายุความ หรือระยะเวลาตามกฎหมาย  (เช่น กฎหมายว่าด้วยการเงินและการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ซึ่งในหลายกรณีอาจมีระยะเวลาถึง 10 ปี หลังจากความสัมพันธ์กับท่านสิ้นสุดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน หรือสาขาของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยไว้ 30-45 วัน

บริษัทฯ จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนไม่ได้อย่างถาวร หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล หรือเมื่อบริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่านในการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล
  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและประมวลผล รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล การจัดประเภทของข้อมูล ผู้รับโอนข้อมูล เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลมาจากท่านโดยตรง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในรูปแบบเอกสาร หรือทางอิเล็กทรอกนิกส์ หรือทางวาจา หากสามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่านได้อย่างเหมาะสม
 • สิทธิในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์
  ท่านมีสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งมีความคลาดเคลื่อน หรือดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่บริษัทฯ เพื่อทำให้ข้อมูลที่บริษัทฯ ประมวลผลมีความครบถ้วนสมบูรณ์
 • สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการใช้งานตามวัตุประสงค์ตามที่ได้เก็บรวบรวมมา หรือในกรณีที่ท่านได้ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลและไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นที่สามารถปรับใช้ได้ หรือในกรณีอื่นๆ ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี เช่น ในระหว่างที่บริษัทฯ กำลังตรวจสอบคำขอในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือในกรณีที่ท่านขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น
 • สิทธิในการขอให้ส่งต่อข้อมูล
  ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอม หรือสัญญากับท่าน ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถใช้งานหรืออ่านโดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์โดยทั่วไปได้ รวมทั้งสามารถขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นๆ หากสามารถกระทำได้ในทางเทคนิค
 • สิทธิในการคัดค้าน
  ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในกรณีต่างๆ รวมถึงการทำการตลาดแบบตรง (บริษัทฯ จะจัดให้มีปุ่ม ยกเลิกการติดตาม ในอีเมล์ทางการตลาด (หากมีเรื่องการตลาดเกี่ยวข้อง) เพื่อให้ท่านสามารถขอใช้สิทธิยกเลิกการติดตามได้โดยง่าย และบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็ว)
 • สิทธิในการถอนความยินยอม
  ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ได้เคยให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่โดยสภาพแล้วไม่สามารถทำการถอนความยินยอมนั้นได้

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น โปรดติดต่อแผนกกฎหมาย (LED) รายละเอียดตามที่ระบุในส่วน “ติดต่อเรา”

การร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

หากท่านไม่พอใจกับการดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิต่างๆ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำนักงานของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรักษาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งอาจรวมถึงการเข้ารหัส หรือการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่นๆ โดยบริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และมาตรฐานการรักษาความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม รวมถึงมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล และใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ รักษาและปรับปรุงกระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านกายภาพ ทางเทคนิค และกระบวนการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร และมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่า ระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเหมาะสมต่อระดับความเสี่ยง และมีการคงไว้ซึ่งการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ ความพร้อม และความยืดหยุ่นในการประมวลผลข้อมูลในอนาคต รวมถึงมีการป้องกันการสูญหาย หรือป้องกันการรวบรวม เข้าถึง ใช้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือการประมวลผลอื่นใดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้มาตรการความปลอดภัยของบริษัทฯ ใช้กับวิธีการประมวลผลข้อมูลทุกชนิดไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสาร

หากท่านมีเหตุอันเชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถูกเก็บรวบรวมนั้นมีการรั่วไหล โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้

เกี่ยวกับคุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และโดยความยินยอมของท่าน บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันในการเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลบางอย่างสำหรับการปรับการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับท่าน และเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ในที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะอนุญาตให้ใช้คุกกี้ ท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ โปรดศึกษา ”นโยบายการใช้คุกกี้” ของบริษัทฯ)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้างต้น ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

บริษัทฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือประสงค์ใช้สิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อหน่วยงานตามที่ระบุด้านล่างนี้

แผนกกฎหมาย (LED)

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

38 ก. หมู่ 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

อีเมล์: LED_ADMIN@notes.isuzu.co.th