อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต

Slide
อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต

กิจกรรมที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม ผ่านการติดตั้งอุปกรณ์
ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบทำให้นักเรียนครูและชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

Group 5
อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต

กิจกรรมที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและปัญหาสารปนเปื้อน
ในน้ำดื่ม ผ่านการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบทำให้นักเรียนครูและชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย
ที่ดียิ่งขึ้น