ผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อีซูซุตระหนักถึงการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์อยู่เสมอ
เราไม่หยุดที่จะพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   โดยล่าสุดได้นำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ออกแบบเครื่องยนต์
อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ที่ยังคงความเร็ว แรง ประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อย CO2 ต่ำสุด
การันตีค่าการปล่อย CO2 จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้เรายังผนวกเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอื่นๆเข้ามาใช้ในการผลิตรถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

Body
Painting
Frame

หุ่นยนต์กับการประกอบรถอีซูซุ

อีซูซุเราใช้หุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำสูงมาเป็นองค์ประกอบในขั้นตอนการผลิตรถยนต์ อาทิ ในโรงประกอบเฟรม โรงประกอบตัวถังและโรงชุบและพ่นสี โดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่เชื่อมตัวถังและพ่นสีให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เรานำหุ่นยนต์มาใช้ คือ เพื่อลดความเหนื่อยล้าของพนักงาน ช่วยให้พนักงานทำงานสะดวกสบายขึ้นในจุดที่ยากต่อการทำงานหรือจุดที่ใช้ความร้อนสูง ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานภายใต้ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

เทคโนโลยี Advanced ED 

ที่โรงชุบและพ่นสีเราเริ่มต้นจากกระบวนการชุบสีด้วยประจุไฟฟ้าที่ตัวถังเพื่อป้องกันสนิม กระบวนการยาแนวป้องกันการรั่วซึมของน้ำภายในห้องโดยสาร และกระบวนการสุดท้าย คือ การพ่นสีเพื่อให้ได้สีตามความต้องการของลูกค้า จุดเด่นของโรงชุบและพ่นสี คือ การใช้เทคโนโลยี  Advanced ED เพื่อหมุนตัวรถ 360 องศาในขั้นตอนการชุบสีกันสนิมด้วยประจุไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เราจึงสามารถผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสีสูงสุด

Ro-Dip

การบริหารจัดการแบบอีซูซุ

ISUZU Monozukuri

Kit Supply System

Dojoo

IMM

ILMS

ระบบจัดจ่ายชิ้นส่วนเข้าสายการประกอบรถแบบคันต่อคัน

พนักงานอีซูซุเป็นผู้คิดค้นระบบนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาเรื่องการจัดเตรียมชิ้นส่วนเข้าสู่สายการประกอบ พนักงานจะจัดเตรียมชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถ 1 คัน ลงบนรถขนส่งชิ้นส่วนอัตโนมัติ (AGV – Automated Guided Vehicle) เพื่อไปส่งชิ้นส่วนบริเวณด้านข้างสายการประกอบแต่ละจุดอย่างแม่นยำ ซึ่งระบบนี้จะช่วยลดเวลาในการเลือกชิ้นส่วนมาติดตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานของพนักงานและยังช่วยป้องกันปัญหาการลืมติดตั้งชิ้นส่วนเพื่อรักษาคุณภาพในการผลิต เนื่องจากพนักงานจะต้องประกอบชิ้นส่วนที่ส่งไปบนรถให้ครบทุกชิ้น จึงนับว่าระบบนี้เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบรถยนต์ อีซูซุให้ดียิ่งขึ้น

โดโจ

อีซูซุได้ออกแบบพื้นที่สำหรับฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานและปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุในการทำงาน (Safety Dojoo) รวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบรถยนต์ โดยใช้แนวคิด “ไม่รับของเสีย ไม่ผลิตของเสีย และไม่ส่งของเสีย” (Quality Dojoo) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานอีซูซุ

การบริหารการผลิตแบบอีซูซุ

อีซูซุมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในโรงงานอีซูซุทั่วโลก โดยแนวคิดหลักของระบบการบริหารการผลิตแบบอีซูซุ คือ ทำตามมาตรฐาน ไม่รับของเสีย ไม่ผลิตของเสีย และไม่ส่งของเสีย เพื่อให้การผลิตรถยนต์มีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและรับประกันการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ระบบการบริหารการจัดส่งชิ้นส่วนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

เป็นระบบที่พนักงานอีซูซุพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายชิ้นส่วนระหว่าง IMCT บริษัทในเครือและผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยเราถือเป็นค่ายรถยนต์เจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้กับระบบการสั่งซื้อชิ้นส่วน ระบบขนส่งชิ้นส่วน และระบบจัดการเอกสารใบกำกับภาษี

ระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต สร้างมาตรฐานเดียวกันในการทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดจำนวนกระดาษและลดกระบวนการคัดแยก นอกจากนี้เรากำลังพัฒนานำเอาระบบ GPS ที่ติดตั้งบนรถขนส่งชิ้นส่วนมาเชื่อมต่อกับระบบการสั่งซื้อชิ้นส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะสินค้าได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

*ระบบนี้ได้รับการอนุมัติลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปีพ.ศ.2560*

ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตอีซูซุ (ประเทศไทย)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท
อีซูซูที่ทำงานในสายการประกอบ โดยเราเน้นการฝึกอบรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านความรู้และด้านทักษะ ซึ่งเนื้อหา
ในการฝึกอบรมนั้นครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารการผลิตและการบริหาร
แรงงานเพื่อนำไปสู่การ “สร้างคน” เพื่อสนับสนุนการ “ผลิตสินค้า” ที่ดีที่สุด

imtct1
imtct2
imtct3

Safety Dojoo

Kiken Yochi (KY)

Safety Talk

Safety Dojoo

เป็นพื้นที่สำหรับฝึกอบรมพนักงานที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย ภายในพื้นที่ฝึกอบรมดังกล่าวจะมีแบบจำลองการทำงานในขั้นตอนต่างๆของแต่ละโรงงาน โดยจะจำลองการทำงานทั้งแบบที่เสี่ยงอันตรายและแบบที่ถูกต้องปลอดภัย เพื่อสอนให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้ให้ทำงานภายใต้ความปลอดภัยเพื่ออุบัติเหตุเป็นศูนย์

กิจกรรม KY (Kiken Yochi)

เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและการฝึกฝนให้สามารถหยั่งรู้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้ คือ พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกระวังภัยอยู่เสมอ มีวินัยและปฏิบัติตามขั้นตอนจนเป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ และเนื่องด้วยผู้บริหารของบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว คณะผู้บริหารนำโดยประธานบริษัทจึงมีการเดินตรวจกิจกรรมนี้ด้วยตนเองทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานทุกอย่างได้ดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยอยู่เสมอ

Safety Talk

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานในสายการผลิต กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันแรกของเดือน โดยจะใช้เวลา 15 นาทีก่อนเริ่มทำงานให้หัวหน้างานชี้แจงกรณีศึกษาเรื่องอุบัติเหตุในการทำงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพนักงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้