IMCT คว้ารางวัลธงขาว-ดาวเขียว จากโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณอาทิตย์ ถิรจิตตกุล ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาว-ดาวเขียว) ในฐานะที่โรงงานมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใสและมีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม ในการนี้ รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นผู้มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อีซูซุ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาว-ดาวเขียว) เป็นโครงการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมอบธงที่มีสัญลักษณ์ดาวสีเขียว ให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดำเนินงานใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน ซึ่งต้องอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม โดยผู้ที่ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

“สำหรับปีนี้อีซูซุของเรายังคงรักษามาตรฐานการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สำหรับก้าวต่อไป IMCT ของเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอรับการตรวจประเมิน ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยคาดว่าจะทราบผลประมาณกลางปี 2567 สำหรับรางวัลนี้จะเป็นอีกหนึ่งการยืนยันว่า IMCT มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” – คุณอาทิตย์กล่าว

อีซูซุจะยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้เป้าหมาย “สร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนโลกเพื่อคุณ”