โรงงานอีซูซุผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม
รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณอาทิตย์ ถิรจิตตกุล รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ในฐานะที่โรงงานมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใสและมีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม โดยมี ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ให้แก่อีซูซุ

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมให้โรงงานนำหลักธรรมา   ภิบาลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน

อีซูซุจะยังคงรักษามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำกับดูแลโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง