โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ครั้งที่ 42” เคลื่อนขบวนสู่โรงเรียนบ้านสว่าง จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดภายใต้โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ครั้งที่ 42” ให้แก่โรงเรียนบ้านสว่าง จังหวัดสกลนคร เพื่อสานต่อปณิธานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทย

การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดครั้งที่ 42 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครูและนักเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยครั้งนี้ มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. ชิฟุมิ ไซโต้ รองประธานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทอีซูซุ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ร่วมกันส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ คุณบุญญนุช แก้วฝ่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสว่างเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 120 คน ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตปลายสายของน้ำ ส่งผลให้ต้องส่งน้ำผ่าน 2 หมู่บ้านหลักก่อนมาถึงยังโรงเรียน โดยต้องกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 200 หลังคาเรือนอีกด้วย นอกจากนี้ แม้ว่าที่ตั้งของโรงเรียนจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ไม่มีทุนเพียงพอในการผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ภายในโรงเรียน กลุ่มบริษัทอีซูซุจึงได้ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการสำรวจและวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน และคนในชุมชนใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีซูซุมุ่งหวังว่าการส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จะช่วยให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างรอยยิ้มที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียนซึ่งมาจากความร่วมมือของทุกคน