เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE – IMCT เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ปัจจุบัน “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE – IMCT ขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ชมรม TO BE NUMBER ONE – IMCT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้จัดทำกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม TO BE TOUR ทูบีนัมเบอร์วันสัญจร, TO BE ANTI DRUGS ตรวจหาสารเสพติด, TO BE SPORT กีฬาสร้างสรรค์, TO BE SINGING ประกวดร้องเพลง, TO BE NEW ONE โครงการใครติดยายกมือขึ้น, TO BE HERO สร้างอาชีพให้คนพิการ รวมถึงการจัดตั้งห้องศูนย์เพื่อนใจ ซึ่งเป็นห้องที่พนักงานสามารถมาขอคำปรึกษาในเรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น ในปีนี้ เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

อีซูซุ…พร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดมั่นในปณิธาน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE