เดินหน้าต่อยอดการศึกษา…อีซูซุส่งมอบชุดฝึกอบรมพีแอลซีให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณยุทธพงษ์ สามสีลา ผู้จัดการกลุ่มงานวิศวกรรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และคุณวีระศักดิ์ แสนหาญ ผู้จัดการส่วนงานจากกลุ่มงานวิศวกรรมตัวถัง เป็นตัวแทนมอบชุดฝึกอบรมพีแอลซี ออมรอน จำนวน 3 ชุด ให้แก่รองผู้อำนวยการกนกศักดิ์ มุธิโต และคณาจารย์ประจำวิชาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนรับมอบของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พร้อมอบรมการใช้งานพีแอลซีเบื้องต้นแก่ตัวแทนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) การสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจจากการทดลองเขียนโปรแกรมพีแอลซีกับอุปกรณ์จริง ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในสายการผลิตต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาทักษะในสายอาชีพหลังจบการศึกษาต่อไป อีซูซุจะยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ให้แก่สังคมตามเจตนารมณ์ของโครงการการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน