อีซูซุส่งมอบชุดฝึกอบรมพีแอลซีให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณชุติมา อติพรวณิช ผู้จัดการส่วนงานกลุ่มงานวิศวกรรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า และคุณวีระศักดิ์ แสนหาญ ผู้จัดการส่วนงานจากกลุ่มงานวิศวกรรมตัวถัง เป็นตัวแทนมอบชุดฝึกอบรมพีแอลซี ออมรอน จำนวน 3 ชุด ให้แก่ ผอ.ดร สมพร ชูทอง และคณาจารย์ประจำวิชาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนรับมอบของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมอบรมการใช้งานพีแอลซีเบื้องต้นแก่ตัวแทนวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี ปัจจุบันทางสถาบันการศึกษายังคงมีเครื่องมือหรือชุดฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จำกัดซึ่งไม่เพียงพอต่อการศึกษา กลุ่มงานวิศวกรรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงได้จัดทำชุดฝึกอบรมพีแอลซี ยี่ห้อออมรอน ที่มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจจากการทดลองเขียนโปรแกรมพีแอลซีกับอุปกรณ์จริง โดยอุปกรณ์พีแอลซีนี้เป็นหัวใจหลักในการทำงานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในสายการผลิตต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการมอบให้วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาทักษะในสายอาชีพหลังจบการศึกษาต่อไป กลุ่มบริษัทอีซูซุพร้อมส่งเสริมความรู้ให้แก่สังคม ตามเจตนารมณ์ของโครงการการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน