อีซูซุสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรเพื่อชุมชนยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติด ทางสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จึงได้จัดทำ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ขึ้น ทางบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงมอบเงินสนับสนุน นำโดยคุณวันไชย เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบให้แก่พันตำรวจเอกจักรพงศ์ นุชผดุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย คือ ชุมชนวัดบางหัวเสือ หมู่ 8 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา รวมถึงผู้ค้าขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ยุติบทบาทและรักษาสภาพความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสานต่อเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานถึง 8 ปี อีซูซุขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไป และร่วมกันดูแลชาวสมุทรปราการให้ปลอดจากยาเสพติด อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนในชุมชน