อีซูซุร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติดกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการในการประกวดผลงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยครั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคและเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไปในเดือนกรกฎาคมนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด คือ เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างความเข้มแข็งในการรวมตัวของสมาชิก สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     ตามที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนั้นทำให้เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกและได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งสิ่งที่ได้รับนอกจากจะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแล้ว บริษัทฯ และสมาชิกชมรมยังได้รับขวัญกำลังใจในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นภัยจากยาเสพติดอีกด้วย ทางชมรมฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินงานของชมรมอย่างสุดความสามารถต่อไป