อีซูซุมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณโชคชัย กูเปีย ผู้จัดการส่วนงานความปลอดภัย นำน้ำดื่มจำนวน 360 ขวด มอบให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณอภิชัย จำปานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งการมอบน้ำดื่มในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน “โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564” โครงการดังกล่าวจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์