ส่งท้ายปีกับโครงการดี ๆ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 41 สู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มบริษัทอีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด ภายใต้โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ครั้งที่ 41 แก่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมสร้างระบบกรองน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล และจัดตั้งศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืนพร้อมมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

โรงเรียนบ้านบ่อแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรทั้งสิ้นกว่า 300 คน เนื่องด้วยสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ปลายสายของระบบน้ำ จึงทำให้ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในหน้าแล้ง นอกจากนี้ แม้ว่าน้ำจะผ่านการกรองแต่ยังขุ่น ไม่สะอาดเพียงพอต่อการนำไปบริโภค โรงเรียนจึงต้องซื้อน้ำดื่มถังแกลลอนแทน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 7,000 – 8,000 บาท กลุ่มบริษัทอีซูซุจึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการสำรวจและวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนและบุคลากร รวมถึงชุมชนใกล้เคียงสามารถอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดจากโรงเรียนได้

ในครั้งนี้ มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ มร. ฮิโรชิ นิโนมิยะ รองประธานบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนกลุ่มอีซูซุ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคุณสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ร่วมกันส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ คุณเดลินิวส์ แดงพัด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย

กลุ่มบริษัทอีซูซุพร้อมสร้างรอยยิ้มและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศตามเจตนารมณ์ของโครงการเพื่อสังคมของเราคือ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”