สมัครสมานสามัคคี…เกตเวย์ซิตี้ มินิมาราธอน

     บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “เกตเวย์ซิตี้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 8” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้สถานประกอบการในนิคมฯ และชุมชนเกิดความสามัคคี ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและสังคมเข้าด้วยกัน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 1,700 คน โดยการวิ่งแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และ 16 กิโลเมตร รายได้จากกิจกรรมดังกล่าวมูลค่ากว่า 400,000 บาท จะมอบให้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
     นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว เพียงก้าวเล็ก ๆ ของทุกคนยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย