ร่วมผลักดันสังคมไทยสู่ความอย่างยั่งยืน
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 28 ผ่านการมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุประจำปี 2565 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ในปีนี้ มีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 174 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 23 ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 20 ทุน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 5 ทุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 222 ทุน จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษารวม 62 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 714,000 บาท

อีซูซุมุ่งหวังว่าการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นและเป็นบันไดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชน พร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป