ร่วมปลูกต้นไม้ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มุ่งสู่สังคมไร้คาร์บอน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบันที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัท อีซูซูมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงไม่ละทิ้งความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสานต่อกิจกรรม “อีซูซุอาสาปลูกป่า” ปีที่ 9 ภายใต้โครงการโลกเย็นที่เป็นสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกต้นกล้าจำนวนกว่า 2,000 ต้น บนพื้นที่ 5.1 ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในการดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ต้นกล้าในแต่ละปีที่เติบโตขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนจะช่วยสร้างโลกที่ปราศจากคาร์บอนให้ลูกหลานในอนาคต อีซูซุขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้คนรุ่นต่อไป