มูลนิธิกลุ่มอีซูซุเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาสู่เยาวชนในสมุทรปราการ

เพราะการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุพร้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 27 ในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ผ่านการมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จากโรงเรียนและสถาบันรวม 62 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทั้งสิ้น 222 ทุน มูลค่ารวม 714,000 บาท โดยสามารถแบ่งจำนวนทุนในแต่ละระดับได้ดังนี้

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 174 ทุน
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 23 ทุน
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน 20 ทุน
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 5 ทุน

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเยาวชนของชาติให้มีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย