บริษัทจับมือชมรมอีซูซุเพื่อสังคมเดินหน้ามอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่โรงเรียนห่างไกล

กว่า 33 ปีที่เดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับชมรมอีซูซุเพื่อสังคม ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานอีซูซุทั้งโรงงานสำโรงและโรงงานเกตเวย์ โดยร่วมกันระดมทุนบริจาคเพื่อนำเงินไปดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งยังขาดแคลนสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตและการศึกษา

โดยกิจกรรมที่ผ่านมา บริษัทและชมรมอีซูซุเพื่อสังคมร่วมกันริเริ่มโครงการดี ๆ มากมาย อาทิ โครงการสร้างและติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาด โครงการพัฒนาการศึกษา เช่น สร้างห้องคอมพิวเตอร์ สร้างห้องสมุด และโครงการเลี้ยงสัตว์และปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาอีกด้วย

ในปีนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา อีซูซุได้สร้างระบบน้ำดื่มสะอาด และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมมูลค่า 126,500 บาท ให้แก่โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ จังหวัดตาก ในครั้งนี้เป็นการติดตั้งระบบน้ำดื่มอย่างครบวงจร อาทิ ระบบปั๊มน้ำ ถังเก็บพักน้ำ เครื่องกรองน้ำ รวมถึงติดตั้งตู้กดน้ำดื่มอีกด้วย

โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 128 คน ปัจจุบันโรงเรียนมีระบบเครื่องกรองน้ำ 1 จุด แต่ใช้การไม่ได้แล้ว อีกทั้งยังขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบำรุง ซึ่งการสนับสนุนระบบกรองน้ำดื่มสะอาดในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียน บุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและผู้ใช้บริการในโรงเรียนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ขจัดปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มได้อย่างยั่งยืน