อีซูซุสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564

เพราะอีซูซูตระหนักดีว่าการช่วยเหลือสังคมต้องกระจายอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวัลลภ สุขถาวรประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะร่วมมอบพัดลมตั้งโต๊ะจำนวน 5 ตัว ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 โดยมีคุณวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป

อีซูซุพร้อมเป็นกระบอกเสียงและสนับสนุนกิจกรรมที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมในสังคม