Safety Talk

Safety Talk

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานในสายการผลิต กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันแรกของเดือน โดยจะใช้เวลา 15 นาทีก่อนเริ่มทำงานให้หัวหน้างานชี้แจงกรณีศึกษาเรื่องอุบัติเหตุในการทำงานและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพนักงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้