กิจกรรม KY (Kiken Yochi)

กิจกรรม KY (Kiken Yochi)

เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและการฝึกฝนให้สามารถหยั่งรู้อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้ คือ พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกระวังภัยอยู่เสมอ มีวินัยและปฏิบัติตามขั้นตอนจนเป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ และเนื่องด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว คณะผู้บริหารนำโดยประธานบริษัทจึงมีการเดินตรวจกิจกรรมนี้ด้วยตนเองทุกเดือนเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานทุกอย่างได้ดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยอยู่เสมอ