ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตอีซูซุ (ประเทศไทย)

ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตอีซูซุ (ประเทศไทย)

อีซูซุมีการก่อตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตอีซูซุ (ประเทศไทย) หรือ IMTCT ขึ้นในปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทอีซูซุที่ทำงานในสายการผลิต รวมทั้งพัฒนาผู้นำในรุ่นต่อไป โดยเน้นการฝึกอบรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านความรู้ และด้านทักษะ เพื่อนำไปสู่การ “สร้างคน” ที่มีคุณภาพและมีความเป็นผู้นำในแต่ละสถานที่ทำงาน เพื่อสนับสนุนการ “ผลิตสินค้า” ที่ดีที่สุด