กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของอีซูซุ เราจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟู พัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สามารถร่วมกันรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไป