กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

อีซูซุมุ่งพัฒนาสังคมไทยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดยรอบโรงงานและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะอีซูซุถือเป็นหนึ่งหน่วยสมาชิกของสังคมไทยที่ย่อมมีหน้าที่ตอบแทนและคืนประโยชน์สู่สังคม